Bình Tĩnh Trước, Về Bờ Sau
  • CEO tại Hải Phòng
  • Sống ở Hải Phòng
  • Từ Hải Phòng
  • Đã học Marketing tại Đại Học Hàng Hải
  • Male
  • Đã kết hôn
  • 06/05/1984
  • Theo dõi bởi 31 Mọi người
Cập nhật gần đây
Nhiều Story hơn